Centrum voľného času T.G.Masaryka, Trebišov

Centrum voľného času T.G.Masaryka, Trebišov

T.G.Masaryka 2229/36
07501 Trebišov
IČO: 35544724

Informácie o inštitúcii Centrum voľného času T.G.Masaryka, Trebišov

 

Informácie o nás

 

Centrum voľného času je jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase.
Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež do 26 rokov s celoročnou prevádzkou vrátane školských prázdnin. Organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež mimo vyučovania. Vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času, pre rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času a na rozvíjanie talentu, špecifických schopnosti a tvorivosti detí a mládeže. Dôraz sa kladie na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov.

Činnosť centra je postavená na individuálnej práci vychovávateľa a pracovníka centra, ktorý svojim menom a garantuje výsledky svojej práce a buduje prestíž centra.

Centrum pri zabezpečovaní poslania a cieľov činnosti spolupracuje s detskými a mládežníckymi organizáciami, predškolskými zariadeniami, základnými a strednými školami, organizátormi aktivít voľného času, hospodárskymi a spoločenskými organizáciami, podnikateľmi a fyzickými osobami u nás i v zahraničí.

Činnosť centra sa riadi ročným rámcovým plánom činnosti.

Centrum organizuje a zabezpečuje pravidelnú činnosť, príležitostnú činnosť, individuálny prístup, spontánnu činnosť a prázdninovú činnosť.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Jozef Mačuga

 

Jana Miľková – Spoločenské vedy a estetika

 

056 672 2516

Kde nás nájdete?

Zobrazit